ZEPTER
  
Objednávka prezentácie
 
Nachádzate sa v: DOMOV / Objednávka prezentácie
Veľkosť textu | A | A | A

Objednajte si prezentáciu výrobkov Zepter

Meno *:
Priezvisko *:
Mesto *:
PSČ:
Ulica:
Telefón*:
 
Mobilný telefón *:
 
E-mail *:
Krajina *:
Program:
 
Objednávam si prezentáciu nasledujúcich Zepter výrobkov*:


Prečítajte si prosím pozorne nižšie uvedené podmienky.

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto dávam v súlade s ust. 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú súhlas spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO : 31323570, so spracovaním mojich osobných údajov, a to titulu, mena, priezviska, bydliska, telefónneho čísla a emailovej adresy v databáze spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. pre jej potreby za účelom evidencie záujemcov o pozíciu reprezentanta a/alebo manažéra. Potvrdzujem, že ma spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. poučila o mojich právach stanovených zákonom č. 428/2002 Z. z., najmä o práve prístupu k osobným údajom, práve na ochranu osobných údajov, práve vyžadovať informácie o stave spracúvania osobných údajov, odpis, opravu alebo likvidáciu osobných údajov a ďalších právach stanovených zákonom. Súhlasím s tým, aby spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. vyššie uvedené osobné údaje pri rešpektovaní podmienok stanovených zákonom č. 428/2002 Z. z. poskytla svojim zmluvným partnerom – reprezentantom.

Potvrdzujem, že som poučený/á o možnosti tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným prehlásením doručeným na adresu ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava. Spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o. sa zaväzuje, že k osobným údajom budú mať prístup len zamestnanci, ktorí sa písomne zaviazali zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch účastníkov a o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Beriem na vedomie, že ďalšie informácie alebo odpovede na otázky ohľadom ochrany osobných údajov či výkonu vyššie uvedených práv sú dostupné prostredníctvom pošty alebo emailu zaslaného na Zákaznícke centrum ZEPTER SLOVAKIA, spol. s r.o., Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, email : kontakt@zepter.sk, alebo telefonicky na č. : 02/49 100 966


Vložte bezpečnostný kód *:
 Security code
*) Vyplnenie tohto údaja je povinné.